آموزش کسب و کارهای اینترنتی شرکت پیشرونده ژنتیک مرغ عشق (مخصوص دانشجویان)

ژنتیک مرغ عشق (مخصوص دانشجویان) ...

ژنتیک مرغ عشق (مخصوص دانشجویان)

 

ژنتیک مرغ عشق

 

 

ایجاد نژادهای جدید در مرغ عشق ، چرا و چگونه؟!!

ژنتیک مرغ عشق (مخصوص دانشجویان)

تغییراتی که در جاندار ایجاد میشود بر سه قسم است :

۱_تغییراتی که خاصا جاندار والد را متاثر میکند
۲_تغییراتی که خاصا جاندار مولود را متاثر میکند
۳_تغییراتی که هم والد و هم مولود را تحت تاثیر قرار میدهد.

اصولا موارد ۱ و ۲ در جانداران با ساختار و اندام های جنسی متمایز رخ میدهد چراکه در این جانداران سلولهای سوماتیک علی القاعده نقش جنسی ندارند (مگر در گیاهان و یا در کلون کردن حیوانات) به همین دلیل تغییراتی که در آنها ایجاد میشود به نسل بعد انتقال نخواهد یافت و همچنین تغییرات ایجاد شده در سلولهای جنسی نیز بر سازه مادر اثر ندارند (البته اگر سلولهای زاینده دستخوش تغییر گردند میتوانند اندام جنسی را دچار دگرگونی کنند) ؛ مورد ۳ در تک سلولی ها و موجوداتی رخ می نمایاند که اندامی مجزا برای عمل جنسی ندارند و از سلولهای پیکری برای تولید مثل استفاده میکنند.

چون ما اصولا به دنبال فنوتیپ هایی هستیم که بتوانند به فرزندان نیز انتقال یابند و اصطلاحا نژاد جدید ایجاد کنند خاصا به شرح و بسط موتاسیون و انواع آن می پردازم :

در تعبیر عمومی موتاسیون را تغییرات ناگهانی در ژنوتیپ موجود می دانند،بطوریکه این تغییرات را نتوان از طریق نوترکیبی ژنتیکی توجیه نمود.
اگر موتاسیون ها هرگز اتفاق نمی افتاد موجودات زنده توسعه نیافته و به شرایط مختلف اکولوژیکی سازگار نمی شدند. موتاسیون های خود به خودی که در طول تاریخ روی داده اند به واسطه تعدادی از پدیده های طبیعی مانند اشعه های یونیزه و اشعه ماوراء بنفش بوده است.
موتاسیون ها چه خود به خودی و چه القایی معمولاً مضر هستند و تمام سلول هایی که موتاسیون جدید را تولید می کنند در برابر سلول های غیر موتان تمایل به از بین رفتن دارند چون نوع تغییر ژنتیکی حاصل از موتاسیون تا حدودی به صورت تصادفی اتفاق می افتد بنابراین بندرت یک تغییر، توانایی یک ارگانیزم را به زنده ماندن، تولید مثل و رشد و نمو بهبود می بخشد ولی اگر تغییرایجاد شده مفید باشد سلول محتوی مواد ژنتیکی بهبود یافته می تواند نسبت به فرم های قدیمی برتری داشته و ممکن است جایگزین تیپ قدیمی بشود. در اثر نو ترکیبی بین مواد ژنتیکی جدید و مواد ژنتیکی سابق یک طیف از انواع جدید ارگانیزم ایجاد می شود. این تیپ ها به شرایط محیطی بهتر سازگار شده و ممکن است زنده مانده و تکثیر یابند و ارگانیزم های کم سازگار از بین بروند. تمامی تغییرات در موجودات زنده نهایتاً توسط موتاسیون انجام می شود نمونه های موجود گیاهان و حیوانات نتیجه اثر متقابل محیط و موتاسیون ها و بازترکیبی ژنهای موتان است (همان پدیده تکامل) سه جزء یا بنیان تکامل عبارتند از :

۱- موتاسیون (که در این پست به آن پرداخته می شود)
۲- نوترکیبی از طریق دو رگ گیری
۳- گزینش اصلاح جاندار (که می تواند تکامل هدایت شده نامیده شود)

موتاژن ها 

تعدادی عوامل قادرند موتاسیون هایی را در گیاهان و جانداران بوجود آورند. این عوامل که موتاژن نامیده می شوند این عوامل که موتاژن نامیده می شوند برخی از آنها در طبیعت پدیدار شده و موجب جهش های خود به خودی می شوند. عموماً موتاژن ها به ۲ گروه فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند.

موتاژن های فیزیکی: 
موتاژن های فیزیکی تیپیک انواع مختلفی از اشعه ها هستند و عبارتند از :
۱- اشعه ایکس
۲- اشعه گاما
۳- اشعه بتا
۴- اشعه نوترونی
۵- نور ماوراء بنفش
تمامی این اشعه ها به استثنای ماوراء بنفش اتم های یک بافت را با گرفتن الکترون از آنها یونیزه می کنند. یونیزاسیون ممکن است تغییر پیوند ایجاد کند و موجب تغییر ساختمان شیمیایی مولکول های ماده وراثتی شود که نتیجه آن جهش ژن یا شکستن کروموزم و ترتیب مجدد بازهای ازته می باشد.

موتاژن های شیمیایی: 

موتاژنهای شیمیایی به ۲ گروه عمده تقسیم می شوند :
۱-عوامل آلکیل کننده 
اتیل متان سولفونات
دی اتیل سولفیت
اتیل رامین
N نیتروزو N اتیل اورتان
N نیتروزوN اتیل اوره

۲- آنالوگ های بازی
برومو اوراسیل
مالیک هیدرازید
سدیم آزید

انواع موتاسیون:

موتاسیون ها به ۲ طریق طبقه بندی می شوند یکی را بر اساس تاثیر بر روی فنوتیپ موجود موتانت Mutant و یکی دیگر بر اساس تاثیر بر روی ماده ژنتیکی تقسیم کرداه اند.

تقسیم بندی بر اساس تاثیر برروی فنوتیپ :

Somatic cell mutation & germ cell mutation
Morphological mutations
Nutritional mutation
Lethal mutation
Conditional mutation

طبقه بندی موتاسیون ها بر اساس تاثیر بر روی ماده ژنتیکی (موتاسیون های هستند که موجب تغییر با حذف در یک یا تعدادی از جفت باز ها می شوند) :

Point mutation
Inducible mutation
Silent mutation
Back mutation(revesion mutation)
Spontaneous mutation

البته نوترکیبی هم در ایجاد نژاد های جدید نقش دارد (حتی می توان گفت که بیش از موتاسیون) که در آتی به آن هم خواهم پرداخت.

 

 

pardone

 

 

 

سامان خدادوست

به قلم سامان خدادوست

سامان خدادوست بسیار مرموز است؛ او در تمام گروه های تلگرام حوزه پرورش و آموزش مرغ عشق حضور داشته است. او که از بچگی عاشق مرغ عشق بوده است، با انتشار دانش و تجربه خود و البته اخبار مسابقات اروپا، پردونه را برای پیشرفت در این حوزه یاری می نماید.

مشاهده صفحه ایشان


ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...

صفر نظر برای “ژنتیک مرغ عشق (مخصوص دانشجویان)” پیدا شد ...