شکایت و انتقاد

مشتری و کاربرگرامی، از طریق ایمیل زیر می توانید هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا شکایت خود را به مدیریت پردونه ارسال بنمایید.

 pdnazer@gmail.com