نوشته های سرپرست پرندگان

سرپرست پرندگان
گروه care birds یا سرپرست پرندگان توسط یک کارشناس بومی و با تجربه در غرب کره خاکی مدیریت می شود و اغلب مطالب این گروه توسط یک نفر نگاشته می شود. تحقیقات ایشان قابل ملاحظه بوده است و بر اساس درخواست های همراهان ایرانی و خارجی، در پردونه منتشر می گردد.