نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب پرورش مرغ عشق هستند

شرایط تکثیرمرغ عشق

شرایط تکثیرمرغ عشق! برای تکثیر مرغ عشق نیاز به وسایل خیلی گران و زحمت زیاد نیست، کافی است به آن دل بدهید و واقعا حوصله داشته باشید. ۱- به ازای هرجفت...