نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب ژنتیک مرغ عشق هستند

ژنتیک مرغ عشق (مخصوص دانشجویان)

      ایجاد نژادهای جدید در مرغ عشق ، چرا و چگونه؟!! ژنتیک مرغ عشق (مخصوص دانشجویان) تغییراتی که در جاندار ایجاد میشود بر سه قسم است : ۱_تغییراتی...

۱